application/pdf thumbnail
Основни циљ овог рада је да представи методологију одређивања механичких својстава хетерогеног стенског масива који изграђују дацит (Д) и алтерисани дацит (АД), где је уочена је зона постепеног преласка од алтерисаног дацита до дацита. Механичка својства стенског масива у тој зони утврђена су на основу лабораторијских испитивања једноосне и троосне чврстоће на притисак стенског материјала композитних узорака. Композитни узорци су се састојали од дискова стенског материјала, при чему је висина дискова h дефинисала различити процентуални удео појединог стенског материјала, ...
(дацит, алтерисани дацит, једноосна чврстоћа на притисак, троосна чврстоћа на притисак, композитни узорци, механика стена, стабилност косина)

To explore pathways of the energy transition of household heating, an agent-based simulation model was developed for the case of the Serbian household sector. The model is focused on individual entities (households) with the objective to explore the effects of policy instruments on energy transition in households with individual heating systems. Empirically collected survey data were used as input for households’ attitudes towards sustainable heating. Simulations showed that the proposed instruments would lead to higher heating efficiency and less ...
(energetska tranzicija, modeliranje bazirano na agentima, sistemi grejanja, sektor domaćinstva, obnovljivi izvori energije, emisija CO2 )

application/pdf thumbnail
In a setting where multiple automatic annotation approaches coexist and advance separately but none completely solve a specific problem, the key might be in their combination and integration. This paper outlines a scalable architecture for Part-of-Speech tagging using multiple standalone annotation systems as feature generators for a stacked classifier. It also explores automatic resource expansion via dataset augmentation and bidirectional training in order to increase the number of taggers and to maximize the impact of the composite system, which ...
(анотација, обрада природног језика, издвајање обележја, композитне структуре, врста речи)
application/pdf thumbnail
Serbian ELTeC collection (100 novels and extended) developed within COST action CA16204 Distant Reading for European Literary History comprises at this moment 111 novels published in the period 1840-1920. Such a valuable resource is and will be used for various lexical and linguistic research, by using different tools and methodologies. In this paper, three platforms on which these novels are published will be presented: “Udaljeno ˇcitanje”, Aurora and Sketch Engine.
(удаљено читање, књижевни корпус, дигитална библиотека, конкорданце, ELTeC)

application/pdf thumbnail
Beogradska tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, izgrađena je od krečnjaka badenske starosti. Njihova litološka heterogenost, u sadejstvu sa uticajima okruženja, rezultira visokim intenzitetima raspadanja. Korelacijom intrinzičnih sa ekstrinzičnim faktorima, definisani su fizičko-hemijski procesi raspadanja ugrađenih mikrofacija krečnjaka. Aplikacijom neorganskih konsolidanata na karbonatnoj bazi (nano-kreča i Ca-acetoacetata) i alkoksisilana, te korelacijom fizičko-mehaničkih svojstava pre i nakon tretmana, ispitana je efektivnost u pogledu zaustavljanja dekohezije krečnjaka. Određivanjem petroloških, tehničkih svojstava i mapiranjem formi raspadanja Mračne kapije kao ...
(krečnjaci, forme i intenziteti degradacije, fizičko-hemijsko raspadanje, konsolidacija, nano-kreč, Ca-acetoacetat, alkoksisilani, Mračna kapija)

application/pdf thumbnail
Predmet i ciljevi naučnog istraživanja ove doktorske disertacije su sinteza i strukturna karakterizacija novih cezijumskih i kalijumskih silikata sa elementima retkih zemalja. Istraživanja su izvedena u okviru sistema SiO2–REE2O3–XF, gde REE predstavlja trovalentni katjon elementa retkih zemalja (Sc, Y, Sm, Eu, Gd, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), dok X predstavlja jednovalentni katjon alkalnih metala (K, Cs). Rad na disertaciji bio je fokusiran na sintezu monokristala, određivanje kristalnih struktura, kao i na kristalografsko i kristalohemijsko ispitivanje sintetisanih monokristala. Monokristali su sintetisani ...
(alkalni silikati elemenata retkih zemalja, kristalna struktura, sinteza metodom fluksa, rendgenska difrakcija na monokristalu, elementi retkih zemalja)

Ovaj rad predstavlja resurse i alate koji se koriste za ekstrkciju i evaluaciju dvojezične, englesko-srpske terminologije u domenu energetike. Resursi se sastoje od postojeće opšte i domenske leksike i domenskog paralelnog korpusa; alati uključuju ekstraktore termina za oba jezika i alat za poravnavanje segmenata koji pripadaju korpusnim rečenicama. Sistem je testiran variranjem funkcije podudaranja koja utvrđuje prisustvo ekstrahovanog termina u poravnatom segmentu (odsečak), u rasponu od veoma labavog do strogog. Procena rezultata je pokazala da je preciznost izdvajanja termina ...
(Library and Information Sciences, Communication, Language and Linguistics)

application/pdf thumbnail
This paper explores the effectiveness of parallel stylometric document embeddings in solving the authorship attribution task by testing a novel approach on literary texts in 7 different languages, totaling in 7051 unique 10,000-token chunks from 700 PoS and lemma annotated documents. We used these documents to produce four document embedding models using Stylo R package (word-based, lemma-based, PoS-trigrams-based, and PoS-mask-based) and one document embedding model using mBERT for each of the seven languages. We created further derivations of these ...
(General Mathematics, Engineering (miscellaneous), Computer Science (miscellaneous))application/pdf thumbnail
The paper presents the results related to the determination of the index of primary and maximum and minimum indices of secondary compression, i.e. modified primary and secondary compression indices (Cc, Cc', C'min, C'max), obtained by laboratory testing of artificially prepared municipal waste samples (three series of 9 samples in total) in an oedometer apparatus with a diameter of 20 cm. Old municipal waste was used, which was taken from two landfills in Serbia, one that is ...
( municipal solid waste, secondary compression index, ratio of modified secondary and primary compression index)

application/pdf thumbnail
Disposal of waste in municipal solid waste landfills is the only way of waste disposal in Serbia, with daily compaction and covering with soil material. Due to less space for the construction of new landfills, it is necessary to use their maximum capacity. Well-compacted municipal solid waste takes up less volume and enables safer storage, so it is useful to previously determine the compaction parameters in the laboratory: maximum dry unit weight (γdmax) and optimal water content (wopt). In ...
(komunalni otpad, zbijanje, Proktorov opit, malj sa šiljcima)

application/msword thumbnail
Klizišta u Srbiji, u najvećem broju slučajeva, jako zavise od geoloških uslova u terenu i svako klizište ima svoje specifičnosti koje moraju da se odrede geotehničkim istraživanjima. Stoga su u radu prvo prikazane osnovne karakteristike klizišta u Srbiji, kao i postupci njihovog istraživanja. Zatim su prikazani proračuni sanacije klizišta vertikalnim šipovima. Metodologija proračuna je složena, jer podrazumeva interakciju klizišta i stabilizirajućih šipova. Prilikom određivanja bočne otpornosti tla oko šipova koristi se metoda Brinč Hansena koja uzima u obzir trodimenzionalne ...
(klizišta, geotehnička istraživanja, bočna nosivost šipova, interakcija klizišta i šipa, analiza stabilnosti)

application/pdf thumbnail
Контрола збијености природног тла (у ископу) или збијеног у насипу при изградњи саобраћајница представља један од основних облика контроле квалитета доњег строја. Код изградње брзих саобраћајница (аутопутеви и брза железница) приоритет је постизање високог нивоа контроле извршених радова. У циљу онемогућавања диференцијалног слегања (при изградњи насипа), или промене запремине услед допунског збијања материјала, које неминовно доводе до деформација, потребно је извршити оптимално збијање материјала. У оквиру овог рада приказује се техничка регулатива која регулише контролу збијености при изградњи железничке ...
(доњи строј, техничка регулатива, насип, збијеност, контрола)

application/msword thumbnail
Bez obzira na mogućnost da se komunalni otpad koristi kao sirovina, u Srbiji je i dalje osnovni vid odlaganja na komunalne deponije. Iako je odlaganje na deponije prema hijerarhiji otpada najnepovoljnije rešenje, u odnosu na ranije formirana smetilišta i neuređene deponije, ipak se sistemski dolazi do prikupljanja podataka, što se može smatrati poboljšanjem prakse. Mehanička obrada komunalnog otpada zbijanjem predstavlja jednu od osnovnih metoda tretmana otpada. U radu će biti komentarisan uticaj sastava i starosti komunalnog otpada na parametre ...
(komunalni otpad, zbijanje, sastav komunalnog otpada, starost komunalnog otpada)

application/pdf thumbnail
Tunel „Debelo brdo“ nazvan je po najizraženijem relјefnom obliku na ovoj drugoj deonici autoputa E-80 Niš – Pločnik. Osnovnu geološku građu na lokaciji tunela čini Mio-Plioceni kompleks heterogenog litološkog sastava. Izgradnja tunela je predviđena delom u otvorenom iskopu dužine 240 m, a delom sa podzemnim iskopom dužine 190 m. U zoni tunela, padina je okarakterisana kao uslovno stabilna, pa bi neadekvatna zasecanja mogla da izazovu klizanja terena. Iz tih razloga, u okviru rada posebno su prikazani geotehnički uslovi izgradnje ...
(Tunel „Debelo brdo“, Geotehnički parametri, Privremene kosine, Šipovi, Podgrada.)