The theory of Hardys Z-function""""

Објекат

Ivić Aleksandar

Цитирање: Ivić Aleksandar, “The theory of Hardys Z-function""""”(2012).

Аутор

sr Ivić Aleksandar

Шира категорија рада

sr M10

Ужа категорија рада

sr M12

Издавач

sr Cambridge, Engleska:Cambridge University Press""

Датум издавања

sr 2012

Број страница

sr 243

ISBN

sr Online ISBN:97811392

DOI

sr 10.1017/CBO9781139236973

URI

Права

sr Отворени приступ

Лиценца

sr CC

Колекције