Amonijum jon predstavlja hemijsko jedinjenje azota formule NH4+, koje se javlja kao čest zagađivač podzemnih voda usled antropogene aktivnosti i učestvuje u mnogim biogeohemijskim procesima kruženja azota u prirodi. Procesi koji definišu njegove uslove migracije i sposobnost atenuacije su biološka degradacija i sorpcija. Rasprostanjenost amonijum jona u izdanima na teritoriji Republike Srbije je značajno, amonijum jon se odlikuje dinamičnim oscilacijama koncentracije po prostoru i vremenu i najčešće je prisutan u izdanima intergranularne poroznosti u oblasti Panonskog basena, gde se ...
(azot, amonijum jon, podzemne vode, jonska izmena, biofiltracija)

Утврђивање услова и могућности експлоатације подземних вода из истражно-експлоатационих бунара ИЕБ-1 и ИЕБ-2 изворишта „Софиа“ на Космају, захтевало је извођење хидрогеолошких, геофизичких, хидродинамичких и хидрохемијских истраживања. Након поменутих истраживања планирана је изградња фабрике за флаширање квалитетне подземне воде, као и модерног туристичко-рекреативног центра.
(хидрогеолошке карактеристике, истражно-експлоатациони бунар, квалитет подземних вода, осматрање статичког нивоа воде, тестирање бунара)

Пројектовање површинских копова представља потпуно дефинисање геометрије рударских објеката и осталих елемената производње у јединствену, оптималну и изводљиву цјелину. Развој пројектовања површинских копова систематски је пратио развојне потребе површинске експлоатације у цјелини. Такав развој је допринио да се површинским коповима економски рентабилно експлоатишу и лежишта са веома сложеним геолошким и природним условима. Напредовање информатичке технологије довело је до појаве различитих програмских пакета који су способни да у комплексном систему и широком скупу рјешења генеришу оптимално за задати скуп улазних параметара. Такође ...
(Пројектовање, површински коп, завршна контура, Whittle, Surpac, геолошки модел, развој рударских радова)

application/pdf thumbnail
Ovaj rad opisuje bušaća postrojenja za izradu bušotina i način njihovog izbora, kao i najvažnije načine pravilnog rada kako bi se bezbednost svih zaposlenih radnika i samog postrojenja održala na najvećem nivou. Takođe u radu je predstavljen i izbor opreme na postrojenjima kao i njihovo funkcionisanje i pravilno korišćenje. Opisani su svi danas primenjeni načini i tehnologije izrade kanala bušotine (Rotary sistem bušenja, integrisani sistem bušenja, bušenje dubinskim motorima), kao i kratak opis primenjenih postrojenja koji se zasnivaju na ...
(bušotina, bušaće postrojenje, garnitura alata, toranj, bezbednost)

application/pdf thumbnail
Površinski kop dacita Ćeramide sa svojom godišnjom proizvodnjom od 448.000 t godišnje, jedan je od ozbiljnijih snabdevača dacita u Republici Srbiji. Kako bi ostvario projektovanu godišnju proizvodnju, potrebno je da svi procesi površinske eksploatacije funkcionišu u najboljem redu. To podrazumeva i dobro funkcionisanje sistema za zaštitu površinskog kopa od površinskih voda. U ovom završnom radu dato je rešenje zaštite površinskog kopa dacita Ćeramide u periodu od 2021. do 2025. godine, koje bi trebalo da pomogne u sigurnoj proizvodnji planiranog kapaciteta dacita.
(Površinski kop Ćeramide, dacit, odvodnjavanje, površinke vode)

Праћење притиска, мерење и обрада добијених података је од велике важности када су у питању процесни цевоводи и технолошке посуде. Мерење притиска је од великог значаја за постројења у нафтној индустрији, јер се на основу тих мерења добијају подаци о стању материје, балансу,сигурности апарата и цевовода. Опрема под притиском мора бити пројектована, израђена и прегледана и уколико је потребно, опремљена и уграђена на такав начин да сеобезбеди њена безбедност при употреби у складу са упутством произвођача или у предвидљивим ...
(притисак, мерење, цевовод, сензори)

Беспилотне летелице (УАВ) данас налазе своју широку примену у разним областима привреде и индустрије, као и у геодезији. Комбинација УАВ и низа дигиталних сензора условила је развој дигиталне аерофотограметрије и њен све већи утицај у решавању одређених геодетских задатака. Уз одговарајућу хардверску и софтверску подршку, у релативно краткoм временскoм периоду могли да се израде квалитетни и поуздани дигитални ортофото, дигитални модели надморских висина (ДЕМ), дигитални модели површине (ДСМ). Дигитална аерофотограметрија у рударству налази своју примену у изради топографских планова ...
(аерофотограметријско снимање, беспилотна летелица, дигитални топографски план)

U geotehnici postoji veliki broj metoda za poboljšanje terena. Kao jedan od postupaka mogu se primjenjivati stubovi ojačani geosinteticima, na čemu je i akcenat ovog rada. Ovaj Master rad predstavlja nastavak Završnog rada koji je uspješno odbranjen na temu primjene GEC stubova u geotehničkom inženjerstvu. U tom pogledu, biće prikazan postupak konsolidacije GEC stubova uzimanjem u obzir radijalnog dreniranja prema dva autora. Na jednom proračunskom primjeru biće izvršena komparativna analiza vremenskog toka konsolidacije. Rezultati proračuna pokazuju da postupak koji ...
(konsolidacija, stubovi, geosintetici, poboljšanje, tlo)

Sliv Resave zauzima područje između rijeke Velike Morave i obronaka Kučajsko beljaničkih planina. Obuhvata teritorije opštine Despotovac i opštine Svilajnac. Hidrološka analiza obuhvata višegodišnji perod osmatranja (1982-2020), sa posebnim osvrtom na geološke, hidrogeološke i geomorfološke karakteristike istražnog prostora, a koje su od značaja zbog svog uticaja na osmotrene hidrološke podatke. Rađen je bilans voda sliva Resave za ukupnu površinu sliva koju kontroliše vodomjerni profil Svilajnac, kao i za površinu sliva koju kontroliše vodomjerni profil Manastir Manasija. Analizom režima padavina pomoću ...
(rijeka Resava, hidrogeološke karakteristike, hidrološke karakteristike, bilans voda, režim voda)

Подземне воде представљају егзистенцијални ресурс, те је потребно посветити посебну пажњу заштити изворишта подземних вода, нарочито када је реч о извориштима која се користе за водоснабдевање становништва. Модеран начин живота свакодневно изазива негативне последице по животну средину, нарочито по водне ресурсе. Све више се истиче значај воде по здравље, привредни развој и цивилизацију, сходно томе се доста пажње посвећује њиховој заштити. Oснoвни циљ рaдa je oдрeђивaњe рaњивoсти пoдзeмних вoдa карстног извoриштa ,,Орловац’’ кojе служи зa вoдoснaбдeвaњe Мионице. Приликoм прoцeнe ...
(PI метода, рањивост подземних вода, карстно извориште, карстне изданске воде, Мионица, зоне саниратне заштите)

application/pdf thumbnail
U radu je prikazano sveobuhvatno objašnjenje gravimetrijskih popravki sa prikazom svih neophodnih jednačina i parametara vezanih za savremene standarde (posebno popravku za zakrivljenost sloja), koji se primenjuju u cilju poboljšanja preciznosti računanja anomalija gravitacionog ubrzanja. To obuhvata razmatranje teorijskih ili normalnih vrednosti gravitacionog ubrzanja, referentnih sistema vezanih za računanje gravimetrijskih anomalija, faktora koji utiču na anomalije gravitacionog ubrzanja, kao i tehnika za računanje popravki zarad poboljšanja tačnosti anomalija gravitacionog ubrzanja. Popravka LaFera (engl. LaFehr) za zakrivljenost sloja primenjena je ...
(anomalije gravitacionog ubrzanja, gravimetrijski referentni sistem, Bugeova popravka, geocentrični poluprečnik, popravka za zakrivljenost sloja)

Problem emisije ugljen-dioksida kao i rast cene energenata dovodi do sve veće potražnje ka čistijim izvorima energije. Organski Rankinov ciklus, kao posebna vrsta Rankinovog ciklusa koji umesto vode kao radni fluid koristi organske tečnosti, predstavlja jednu od alternativa za dobijanje čiste energije. Zadovoljavanje energetskih potreba pomoću sistema baziranih na Organskom Rankinovom ciklusu postiže se iz niskotemperaturnih ili srednjetemperaturnih izvora otpadne toplote. Zbog tog svojstva može se koristiti za dobijanje električne energije iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija, ...
(Organski Rankinov ciklus, proizvodnja električne energije, energetska efikasnost, otapadna toplota)

Велика Морава настаје спајањем Јужне и Западне Мораве код Сталаћа и њена дужина тока од формирања до ушћа у Дунав износи 245 км. Укупна сливна површина ове реке заједно са њеним саставницама износи од 37.444 км2 што је територијално око 42% Републике Србије, чинећи ову реку њеним главним дреном. На профилу ушћа у Дунав код Смедерева просечни протицај Мораве износи од око 300 м3/с. Протиче централним делом Србије, најплоднијим земљиштем као и најгушће насељеним деловима наше земље. Водоснабдевање становништва ...
(хидрологија, режим површинских вода, режим подземних вода, Велика Морава)

Да би се решило питање водоснабдевања села Селиште (општина Жагубица) каптиран је карстни извор на левој обали потока Ваља Мори издашности између 0.3 и 0.5 l/s. Ради дефинисања хидрауличке повезаности извора и потока изведен је опит обележавања речног тока са Na-fluoresceinom. Утврђено је да један део вода долази из дробинско-алувијалног наноса и вероватно је делимично везан за сам ток Ваља Мори, док је већи део везан за дренирање из карстног масива. Даље се приступило изградњи прелива са водомерном летвом ...
(водоснабдевање, микробиологија поземних вода, село Селиште, бактериолошка контаминација карстних вода)

Rudarstvo je jedna od najstarijih grana industrije koja se bavi eksploatacijom različitih vrsta mineralnih sirovina. Površinska eksploatacija korišćena je odavnina, ali šira upotreba počinje u XX veku najviše zahvaljujuići motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, a najveću primenu dobija usavršavanjem rotornih bagera. Masovna proizvodnja rotornih bagera počinje tridesetih godina prošlog veka. Zahvaljujući visokom kapacitetu i stepenu korisnog dejstva koji se postiže, rotorni bageri koriste se u najvećim rudarskim basenima širom sveta.Na površinskim kopovima u Srbiji, primenjuje se kontinualna mehanizacija kada to ...
( površinski kop, rotorni bager)

Predmet ovog rada je diskontinualni železnički transport u podzemnoj eksploataciji na primeru rudnika “Grot””. Biće proveren uticaj povećanja kapaciteta železničkog transporta ako se broj vagona poveća za 30do40% i ako se uvede još jedna ili još dve kompozicije u podzemnu eksploataciju. Rad je segmentiran u četiri celine. Prvi deo rada je uvodni i u njemu je terminološki određen diskontinualni transport i podzemna eksploatacija. U drugom delu rada biće reči o lokaciji i hidrogeološkim i geološkim karakteristikama rudnika Grot.Takođe, detaljno ...
(eksploatacija, podzemna eksploatacija, železnički transport, rudnik “Grot“,proračun železničkog transporta rude.)

U ovom završnom radu će se analizirati stabilnost završnih kosina površinskog kopa „Zapadni Kostolac''. Naime, to je površinski kop uglja, koji tek treba da počne sa radovima na otkrivanju i esploataciji korisne mineralne sirovine (uglja). Ležište ima generalno pločast oblik, koji zauzima površinu od 55.3 km2(od čega I ugljeni sloj zauzima površinu od 34.18 km2,a drugi 53.21 km2). Prostire se između reke Velike Morave i Požarevačke grede. Granice mu čine: reka Dunav na severu i veštačka granica,na zapadu, jugu ...
(površinski kop „Zapadni Kostolac“, ugalj, metoda A. W. Bishop-a, programski paket „Slide 2018“, karakteristični profili P1, P2 i P3)

application/pdf thumbnail
Овај рад приказује идејно решење примарног дистрибутивног гасовода у Ћуприји. Помоћу прикупљених података о општини Ћуприја и свим секторима потрошње природног гаса, извршена је анализа потреба, трасирање гасовода и сам хидраулички прорачун истог. Поред тога, рад обухвата и пројектовање главномерно-регулационе станице као кључног елемента који спаја два гасоводна система.
(Дистрибуција гаса, гасификација, Ћуприја)

Snimiti stanje unutrašnjeg zida cevi ukopanog gasovoda predstavlja ozbiljan inženjerski izazov. Ispitivanje magnetskom metodom – curenje magnetnog fluksa predstavlja najjednostavniji način da se sa velikom preciznošću proveri stanje zida cevi. Metodom curenja magnetnog fluksa ispitan je magistralni gasovod visokog pritiska „Interkonektor – gasovod od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Republikom Mađarskom“, a podaci i rezultati su predstavljeni, uz statističku i matematičku analizu. Rezultati pokazuju da je stanje zida cevi bez kritičnih oštećenja.
(gasovod, ispitivanje bez razaranja, magnetske metode, curenje magnetnog fluksa, kracovanje)

Buka u životnoj sredini je prepoznata kao jedan od vodećih ekoloških problema današnjice. Razvoj savremenog društva, od početka dvadesetog veka, izgradnja novih saobraćajnica, industrijalizacija, uzrokovali su da se problemu buke da poseban značaj.Cilj rada je da se prikaže značaj i uticaj buke na životnu sredinu i zdravlje čovekau specifičnim uslovima.Merenjem, nadzorom i kontrolom buke omogućuje se smanjenje štetnog uticaja buke, kako na stanovništvo, tako i neposredno na zaposlene.
(buka, životna sredina, mapiranje buke)